Metody léčby

Na základě posouzení zdravotní anamnézy každého pacienta uplatňujeme v léčbě neplodnosti různé léčebné postupy od těch jednodušších až po samotné IVF. V zásadě ale zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl.

Home->Léčba neplodnosti->Metody léčby

Samotné oplodnění in vitro, při kterém dochází k samovolnému splynutí spermie a vajíčka, je v současné době doplňováno řadou dalších metod, které výrazně zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Klinika IVF CUBE proto u všech IVF cyklů standardně provádí ICSI, asistovaný hatching, prodlouženou kultivaci a vitrifikaci nadpočetných embryí, čímž dosahuje kumulativní úspěšnosti přes 84%.

IVF metody

Další metody

Genetické testování

IVF metody léčby neplodnosti

IVF - ICSI s vlastními vajíčky

 • Kompletní terapie vč. ICSI
 • Prodloužená kultivace (5 dnů)
 • Asistovaný hatching (laserem)
 • Vitrifikace zbývajících embryí
 • 1 rok skladování

IVF - In vitro fertilization - metoda spočívá v hormonální stimulaci vaječníků podle stanoveného plánu a v následném odběru vajíček, která jsou oplodněna mimo tělo pacientky - in vitro. Oplodněná vajíčka jsou kultivována ve speciálně upraveném laboratorním prostředí tak, aby došlo k optimálnímu vývoji embryí. Vybrané embryo je následně pacientce přeneseno do dělohy. Délka celého procesu od počáteční konzultace až po embryotransfer se liší podle fáze cyklu pacientky, obvykle je to přibližně 1 - 2,5 měsíce.

IVF - ICSI s darovanými vajíčky

 • Kompletní terapie vč. ICSI
 • Garance: 8 vajíček, 2 blastocysty
 • Vyšetření dárkyně a medikace
 • Prodloužená kultivace (5 dnů)
 • Asistovaný hatching (laserem)
 • Vitrifikace zbývajících embryí
 • 1 rok skladování

Při této metodě jsou použita čerstvá vajíčka od anonymní dárkyně oplozena spermiemi partnera neplodné ženy. Příprava dárkyně a synchronizace cyklu dárkyně a příjemkyně trvá cca 2 měsíce. Příjemkyně užívá pouze léky k přípravě děložní sliznice k přijetí embrya, neprochází však hormonální stimulací vaječníků. IVF CUBE akceptuje pouze dárkyně ve věku 20 - 34 let, které podstoupí veškerá zákonem předepsaná vyšetření a testy. Při výběru dárkyně jsou zohledněna fenotypová kritéria požadovaná pacientkou a jejím partnerem. Psycholožka kliniky navíc vypracuje každé dárkyni psychologický profil, který je na vyžádání k dispozici i pacientce. Garance programu jsou: min. 8 vajíček a min. 2 kvalitní embrya vysoké kvality ve stadiu blastocyst (v případě partnerovy normozoospermie). Zjistěte více o průběhu léčby.

ICSI - Intracytoplazmatická injekce spermie

Spočívá ve vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka. Metoda se provádí pod speciálně upraveným mikroskopem při mnohonásobném zvětšení pomocí mikrojehly. Metoda ICSI je v IVF CUBE používána při všech cyklech mimotělního oplození, neboť výrazně zvyšuje jeho úspěšnost. 

Prodloužená kultivace - PK

Je pětidenní kultivace embryí od oplození vajíček až po transfer embrya ve stadiu blastocysty do dělohy. Embrya lze transferovat do dělohy i v ranější fázi, například třetí den, ale prodloužená kultivace poskytuje větší šanci na uhnízdění embrya v děloze a také větší příležitost pro výběr morfologicky nejvhodnějšího embrya pro transfer. IVF CUBE, pokud je to možné, používá tuto metodu standardně při všech IVF cyklech.

Asistovaný hatching - AH

Je mikromanipulační metoda, při níž je za pomoci laseru otevřena zona pellucida (glykoproteinový obal vajíčka). Tím je usnadněn proces hatchingu, tj. uvolnění vnitřní buněčné části embrya přes zonu pellucidu. Asistovaný hatching je prováděn u všech embryí, která má pacientka k dispozici, čtvrtý den kultivace, kdy embrya dosáhnou kompaktního stádia.

Vitrifikace

Metoda rychlého zmražení (embryí, vajíček či spermií), která je k lidským buňkám šetrnější, protože zabraňuje tvorbě krystalů  a zvyšuje tak bezpečnost mražení a rozmražení, což zvyšuje úspěšnost jejich použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění. Vitrifikace je standardní součástí všech IVF cyklů v IVF CUBE.

IVF - ICSI v nativním cyklu

Je metoda IVF-ICSI, při které nedochází k hormonální stimulaci vaječníků. Vajíčko se pacientce odebere v přirozeném cyklu. Jeho uzrání je pouze podpořeno jednorázovou vyvolávací injekcí 36 hodin před plánovaným odběrem.

Intrauterinní inseminace - IUI

Se provádí v době ovulace. Při IUI jsou spermie partnera (po předchozí úpravě ejakulátu v andrologické laboratoři) zavedeny tenkým katetrem do děložní dutiny. Jedná se o minimálně invazivní metodu, většinou zcela nebolestivou, jejíž rizika jsou minimální.

Další metody léčby neplodnosti

Podrobný průběh léčby

Další metody léčby neplodnosti

IMSI

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie: Spermie jsou vybírány na základě detailního hodnocení morfologie (vzhledu) jednotlivých spermií. Výběr se provádí na speciálním mikroskopu při velkém zvětšení, kde dochází k posouzení každé vybírané spermie individuálně. K mikromanipulačnímu oplodnění jsou pak použity morfologicky nejlepší spermie.

PICSI

Preselektivní intracytoplazmatická injekce spermie: Je technika, která napodobuje přirozený výběr zralé spermie. Při přirozeném oplození dochází k úspěšné fertilizaci vajíčka pouze zralou spermií, která je schopna navázat se k hyaluronanu, což je látka přítomná na povrchu vajíčka. Principem PICSI metody je tedy navázání zralých spermií na speciální misku, na kterou je nanesen gel s hyaluronanem. Vybrané spermie se pak použijí pro mikromanipulační oplodnění.

MACS

Magnetic-Activated Cell Sorting: Při této metodě se na stárnoucí či poškozené spermie navážou magneticky značené nanočástice přidané do ejakulátu a následně jsou takto označené spermie zachyceny magnetem. Neoznačené - zdravé spermie projdou magnetickým polem bez omezení. Tyto spermie jsou pak použity k oplození vajíček. Tuto metodu lze kombinovat i s dalšími technikami selekce spermií jako PICSI nebo IMSI.

Embryoglue

Je médium obohacené hyaluronanem, podporující implantaci embrya v děloze pacientky. Embryo se v látce kultivuje několik hodin před embryotransferem a je potom spolu s malým množstvím Embryoglue přeneseno do dělohy. Efektem metody je zvýšení šance otěhotnění až o 4-8%.

Embryoscope

Je zařízení, které umožňuje při mimotělním oplodnění sledovat a analyzovat vývoj kultivovaných embryí a jejich zobrazení v reálném čase online. Jedná se tedy o inkubátor, který zajišťuje všechny požadavky na prostředí pro optimální vývoj embryí. Tento inkubátor je však navíc vybaven kamerou, která zajišťuje automatické snímkování jednotlivých embryí a přenos obrázků na zabezpečený server. Pacienti tak mohou  z pohodlí domova sledovat vývoj svých embryí. Podívejte se na ukázková videa z Embryoscope.

MFSS - Mikrofluidní separace spermií

Spermie se na jednorázovém čipu přirozeně přesouvají ze vstupního otvoru ve skleněné komoře přes různé mikrobariéry a membránu až do sběrné komůrky. Během přesunu dochází k oddělení nejvhodnějších spermií (ve sběrné komůrce), které by se k vajíčku dostaly i v přirozeném prostředí ženské pohlavní soustavy.
Metoda zajišťuje výběr spermií, které mají lepší pohyblivost, genetickou kvalitu i morfologii. Použitím této metody lze zvýšit úspěšnost léčby až o 20-25%.

SPERM+

Rozšířená diagnostika spermií SPERM+ umožňuje včas detekovat možné příčiny neplodnosti na straně muže. Vyšetření se skládá ze 4 souvisejících testů, které zkoumají důležité faktory způsobující problémy s početím či následným vývojem oplozených vajíček. Výsledky diagnostiky umožňují přesně určit vhodnou metodu zpracování a výběru spermií pro další použití.

 • Fragmentace spermií (HALO test)
  Fragmentace DNA spermií je častou příčinnou poruch plodnosti na straně muže. Hlavička spermie nese svou genetickou výbavu ve formě DNA, která nesmí být pro umožnění přirozeného vývoje oplodněného vajíčka poškozena.
 • Test vitality
  Tento test umožňuje určit podíl životaschopných spermií ve vzorku ejakulátu. Použití je vhodné zejména v u vzorků s předpokládanou nižší kvalitou.
 • Míra oxidativního stresu
  Ejakulát obsahuje stopy kyslíku a dusíku, jejichž rovnováha je nezbytná pro zachování fyziologické funkce. Zvýšená koncentrace je nazývána oxidativním stresem a působí patologicky na DNA spermie.
 • Přítomnost protilátek
  Neplodnost může mít příčinu také v imunologické výbavě pacienta. Test k přímé detekci protilátek se provádí ze vzorku ejakulátu.

Ostatní metody

Darované spermie

V případě, že není možno použít k IVF nebo inseminaci spermie partnera, lze za souhlasu léčeného páru použít spermie anonymního dárce. Naše klinika IVF CUBE disponuje více než 200 dárci spermií, přičemž dárce je vždy vybrán dle předem stanovených kritérií zadaných léčeným párem a lékařem.

Akupunktura

Je metoda, kterou klinika nabízí pacientům jako doplněk cyklu umělého oplodnění. Jedná se o stimulaci energetických bodů, zvlášť vybraných pro účely asistované reprodukce, a to 30 min před a 30 min po embryotransferu. Cílem je podpořit prokrvení děložní sliznice a zrelaxovat pánevní dno. Mimo to má akupunktura rovněž příznivé účinky na psychiku pacientky.

Psychologická konzultace

V případě potřeby mají pacienti možnost úvodního psychologického sezení zdarma s naší zkušenou psycholožkou. Mgr. Jana Březinová se mimo jiné specializuje na terapie párů, ale i jednotlivců, kteří procházejí léčbou neplodnosti. Psychologické konzultace pomáhají zlepšit a udržet psychickou pohodu pacientů, která může být vzhledem k náročnému procesu léčby neplodnosti zatížena, a která přitom může představovat důležitý faktor ovlivňující úspěch celé léčby.

Test plodnosti

Problémy s plodností jsou dle statistik způsobené stejně často na straně partnera, jako na straně partnerky. Na klinice IVF CUBE proto provádíme test plodnosti mužů i žen.

Pro ženy: Základem vyšetření jsou odběr krve za účelem stanovení hladiny hormonu AMH (antimülleriánský hormon) a ultrazvukové vyšetření ke stanovení funkční rezervy vaječníků AFC (antral follicle count). Na základě obou výsledků je zjištěna kvalita funkční rezervy vaječníků a stanovena prognóza stran možnosti otěhotnění. V případě abnormálních hodnot je možno doplnit další vyšetření nebo nabídnout léčbu poruch plodnosti.

Pro muže: Mužům je po doručení vzorku ejakulátu provedeno vyšetření spermiogramu, kde dochází k hodnocení a porovnání naměřených hodnot se standardy WHO. Mezi hodnocené parametry patří například objem, barva, morfologie spermií a mnoho dalších. Další informace lze nalézt v sekci vyšetření příčin neplodnosti.

Zamražení vajíček

Je určena pro ženy, které si z jakýchkoliv důvodů chtějí zajistit dostatečné množství reprodukčních buněk pro budoucí použití. Významnou indikací pro vitrifikaci vajíček je například plánovaná onkologická léčba ženy, která bývá k reprodukčním buňkám vysoce toxická. Důvodem ale může být i plánované odložení mateřství nebo skutečnost, že žena zatím nenalezla vhodného partnera, ale je si vědoma s věkem klesající fertility. V případě vitrifikace vajíček pacientka prochází pouze první částí cyklu IVF, kdy po stimulaci a odběru vajíček dochází k jejich zamražení v raném stádiu a k uložení ve skladovacích tancích s tekutým dusíkem v IVF CUBE.

Zamražení spermií

Jde o proceduru umožňující dlouhodobou, téměř neomezenou konzervaci mužských reprodukčních buněk při teplotě -196°C. Kryokonzervace spermií nezpůsobuje snížení jejich kvality, takže pro účely umělého oplození lze úspěšně použít zamražený, stejně tak jako čerstvě odebraný vzorek ejakulátu. Kryokonzervace spermií je vhodnou metodou pro muže s výkyvy v hodnotách spermiogramu, limitovaným množstvím spermií v ejakulátu, či pro jedince s problémy se získáním vzorku způsobenými psychickým blokem. Indikací může být také plánovaná onkologická léčba.

4D Ultrazvuk

Vyšetření umožňuje pohyblivé trojrozměrné zobrazení miminka v reálném čase v děloze. Ultrazvuk je prováděn zdravotní sestrou za účelem pořízení fotografických záznamů, jeho účelem tedy není vyšetření vrozených vývojových vad ani monitorování zdravotního stavu matky a plodu. Ideální období k provedení 4D ultrazvuku je 22. - 25. týden. Na klinice IVF CUBE dostane budoucí maminka fotografické záznamy na flash disku v rámci vyšetření.

Běžné metody léčby neplodnosti

Podrobný průběh léčby

Genetické testování

NGS - Next Generation Sequencing

Je jednou z nejmodernějších genetických metod, která se provádí na buňkách odebraných z embryí ve stádiu expandovaných blastocyst v 5. den vývoje.  Metoda umožňuje detekci početních i strukturálních odchylek všech 24 chromozomů a zároveň vykazuje velmi nízkou chybovost a vysokou citlivost na záchyt geneticky abnormálních embryí. Metoda je vhodná zejména v případech opakovaných potratů, několika neúspěšných pokusech IVF nebo ve vyšším věku matky. Indikaci provádí vždy lékař.

PCR - Polymerase Chain Reaction

Testovací metoda určená k detekci přenosu konkrétních genetických onemocnění a je vhodná pro všechny známá monogenní genetická onemocnění. Pokud existuje další podezření či indikace ze strany lékaře, může se na zdravých embryích dále provádět screening metodou NGS.

MATCH+

Jde o zcela nové, nadstandardní vyšetření panelu 300 nejčastěji se vyskytujících genetických mutací (vhodné zejména v rámci terapie s dárkyní/dárcem). Vyšetření zajišťuje maximální genetickou vhodnost dárkyně či dárce. Dárkyně/dárce jsou tedy vybráni tak, aby nejen splnili fenotypová a další zákonem daná kritéria, ale také s nadstandardním důrazem na genetické zdraví.

* Každý zdravý člověk je nositelem 2-5 genetických mutací, které jeho život nijak neovlivňují. Pokud se však v populaci potkají jedinci se stejným typem mutace, vzniká nebezpečí genetického postižení dítěte. MATCH+ v rámci terapie s darovanými gametami zajišťuje dodatečné zpřesnění výběru dárkyně s ohledem na genetickou kompatibilitu vajíčka a spermie. Díky MATCH+ proto dochází k maximálnímu snížení rizika postižení potomka.

Ranking+

Ranking+ je doplňkovou metodu, stanovující implantační potenciál embryí, který pomáhá s prioritizací těch nejvhodnějších k transferu. Tato metoda je zejména vhodná pro pacientky, u nichž je pravděpodobnost odběru většího počtu vhodných oocytů. Protože se navíc jedná se o neinvazivní metodu odběru buněk (niPGT), které se samovolně uvolňují do kultivačního média, není nutné provádět biopsii embrya. Ranking+ tedy, kromě dalších benefitů, může zvýšit úspěšnost otěhotnění o 10 - 15 %. Tuto metodu jsme uvedli jako první v České republice. Více informací o této metodě se dozvíte zde.

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás