Doniranje jajnih ćelija

Home->Doniranje->Doniranje jajnih ćelija
Doniranje jajnih ćelija predstavlja varijantu veštačke oplodnje korišćenjem jajašaca (jajnih ćelija) od anonimne donorke. Radi se rešenju koje je pogodno pre svega za žene koje iz raznih razloga više nemaju funkcionalne jajnike ili njihove vlastite jajne ćelije nisu sposobne za oplodnju, ili žene kod čijih vlastitih jajnih ćelija postoji povećan rizik nastanka genetski urođenog poremećaja.

Doniranje jajnih ćelija se ubraja u veoma uspešne metode lečenja neplodnosti. U Republici Češkoj se doniranje polnih ćelija upravlja legislativom koja proizlazi iz direktiva Evropske Unije, koje su obavezne za sve države članice. Radi se pre svega o Zakonu br. 296/2008 Sb. o osiguranju kvaliteta i bezbednosti ljudskih tkiva i ćelija i Pravilniku br. 422/2008 Sb.

Na osnovu pozitivnih zakona Republike Češke donacija polnih ćelija je dobrovoljna i anonimna kako za donorke, tako i za žene primaoce i decu koja nastane pomoću ove metode. Klinika je dužna da čuva zdravstvenu dokumentaciju donora i donorki u toku 30 godina i podleže redovnim kontrolama od strane državnih organa (Državni institut za kontrolu lekova, Ministarstvo zdravstva).

Donirane jajne ćelije

Klinika IVF CUBE raspolaže sistemom traženja pogodnih donorki, što omogućava da se minimalizuje vreme čekanja. U većini slučajeva ciklus lečenja se može pokrenuti u roku od 2-3 meseca od prijave. Na našoj klinici je za svaku ženu primaoca pripremljena jedna zdrava donorka. Izbor donorke izvodi lekar na osnovu upitnika koji popunjavaju žena primalac i njen partner, i to tako da postoji što veće poklapanje fenotipskih parametara. Ako žena primalac ne potiče iz Evrope i interesuje se samo za donorku odgovarajućeg etniciteta, traženje pogodne donorke može da produži vreme čekanja.

Donorke jajnih ćelija su mlade žene starosti do 34 godina, većinom se radi o mladim majkama na roditeljskom odsustvu ili studentkinjama visokih škola. Sve donorke su potpuno zdrave sa negativnom porodičnom anamnezom naslednih oboljenja, podvrgavaju se zakonom određenim genetskim ispitivanjima (kariotipizacija i isključenje mutacija u genu za cističku fibrozu) i ponovnim ispitivanjima za isključenje polnih bolesti (HIV, HBSAg, HCV, hlamidija, sifilis). Donirane jajne ćelije za donorku nisu izvor finansijske naknade, donorka ima pravo samo na naknadu izdatih troškova i naknadu za pretrpljene bolove u vezi doniranja.

Jajne ćelije koje su dobijene nakon stimulacije od mlade zdrave donorke se nakon toga oplođuju spermatozoidima partnera ili eventualno donora, a nastali embrioni su na raspolaganju za ženu primaoca radi embriotransfera i eventualne krioprezervacije.

Jaje donacija