whistleblowing

Přijímání oznámení - whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zřídila společnost IVF CUBE SE, se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 247 45 014, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 263 (dále jako „Společnost“) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Jolana Kramarovičová.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení od osoby, která pro Společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 zákona, včetně uchazečů o práci či jinou činnost (dále jen „oznamovatel“).

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2) písm. b) bod 3. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Oznámení lze podat:

a) prostřednictvím emailu s předmětem WHBL na adresu: whistleblowing@ivf-cube.eu - preferovaný způsob komunikace,

b) písemně na adresu IVF CUBE SE, Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, s označením obálky „WHBL - NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“

c) osobním jednáním: osobní schůzku s pí Kramarovičovou je možno sjednat prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

V případě nepřítomnosti příslušné osoby je určen pro příjem oznámení a vyrozumění oznamovatelů o přijetí oznámení zástupce příslušné osoby Ing. Ondřej Šebestík

Příchozí pošta i elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

V souladu s § 2 zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve Společnosti a které naplňuje znaky obsažené v ustanovení § 2 odst. 1) zákona.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s činností Společnosti, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.