O klinice

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE je centrem věnujícím se problematice léčby neplodnosti. Zajišťujeme komplexní péči v oblasti diagnostiky a terapie poruch plodnosti. Dále poskytujeme širokou paletu doprovodných metod zvyšujících úspěšnost terapií, ale i komfort našich pacientů.

Home->Klinika->O klinice

 

Jsme klinikou pevně stojící na tradici, zkušenostech a specializovaném vzdělávání v oboru reprodukční medicíny vtisknutých do letité praxe našeho odborného personálu. Klinika byla otevřena v květnu 2011, nicméně každý z vedoucích pracovníků má mnohaleté zkušenosti v oblasti asistované reprodukce čerpané v nejvýznamnějších centrech tohoto druhu v České republice i zahraničí.

Díky odborné vybavenosti jsme mohli postavit moderní centrum disponující precizním technickým vybavením, promyšlenou logistikou a profesionálním personálem. Tyto pevné základy nám spolu s přívětivým přístupem umožňují poskytnout všem našim pacientům pohodlí, jistotu a profesionální zdravotní péči. Vstřícné a empatické vystupování personálu je naší doménou, neboť si zakládáme na pacientsky orientovaném, příjemném prostředí.

Abychom mohli komplexně přistupovat k léčbě neplodnosti, využíváme nejmodernějších metod i posledních vědeckých poznatků. Často se také účastníme mezinárodních výzkumných klinických studií, díky kterým přispíváme k rozvoji celé sekce asistované reprodukce. Jsme rádi, když můžeme umožnit našim pacientkám a pacientům podrobně sledovat průběh jejich terapie, nahlédnout do útrob naší moderně vybavené laboratoře a plně se spolupodílet na každém kroku a rozhodnutí v rámci jejich cesty k vytouženému cíli. Vybavení kliniky IVF CUBE jsme koncipovali tak, aby bylo možné vizuálně sledovat každý moment na této cestě – přes odběr vajíček, jejich kvalitu, až po kultivaci embryí do stádia blastocysty. Na tomto základě se snažíme pacientům v rámci léčby neplodnosti předat maximum informací potřebných k jejich rozhodování, klidu a spokojenosti.

Věříme, že Vám budeme moci zprostředkovat Dotek nového života.

 

Akreditace

Povolení k činnosti SÚKL

Povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv vychází z předpisů vzniklých implementací směrnic Evropského parlamentu a Rady a zaručuje nejvyšší kvalitu v oblasti jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk jednotně v rámci všech členských států Evropské unie.

Povolení činnosti pro IVF CUBE najdete zde: Rozhodnutí o povolení k činnosti od SÚKL pro IVF CUBE

Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci udělování povolení k činnosti a svého pravidelného dozoru NZZ zabývajících se prací s lidskými tkáněmi a buňkami vychází z následujících předpisů:

Tyto požadavky vycházejí z následujících legislativních předpisů Evropské unie:

  • Směrnice Komise 2006/86/ES, ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
  • Směrnice Komise 2006/17/ES, ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, ze 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004.

Bližší informace najdete zde: http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/lidske-tkane-a-bunky

Povolení k činnosti NZZ

Základním dokumentem potřebným pro provoz kliniky IVF CUBE je oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení, popřípadě dalších státních orgánů vymezených zákonem.

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - kliniky IVF CUBE najdete zde: Rozhodnutí o registraci NZZ pro IVF CUBE

Akreditace embryologické laboratoře IVF CUBE

Embryologická laboratoř kliniky IVF CUBE disponuje akreditací podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost pro laboratorní procesy týkající se lidských pohlavních buněk a embryí.

Klinika IVF CUBE je oprávněna užívat přidělenou akreditační značku:

Osvědčení o akreditaci embryologické laboratoře kliniky IVF CUBE najdete zde: Osvědčení o akreditaci 15189:2013 IVF CUBE

Odkaz na osvědčení na stránkách ČIA je následující: www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=11149 

Vzdělávání

Embryologická laboratoř

Rozhodnutí o akreditaci pro obor specializačního vzdělávání "Odborný pracovník v laboratorníích metodách a přípravě léčivých přípravků - Klinická embryologie"

Reprodukční medicína - klinická část

Rozhodnutí o akreditaci pro nástavbový obor "Reprodukční medicína"

Certifikace ESHRE® ART

Společnost ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) je evropským institutem, jehož cílem je propagace a zlepšování klinické praxe, organizování školicích aktivit a poskytování poradenství pro zlepšení bezpečnosti a zajištění kvality v klinických a laboratorních postupech.

Certifikát ESHRE je ujištěním pro pacienty a odborníky, že všechny procesy související s klinickými službami, laboratorními postupy a výzkumnými činnostmi v IVF CUBE jsou prováděny v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti a kvality. Více informací naleznete zde.

 

 

 

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás