Metody léčby

Na základě posouzení zdravotní anamnézy každého pacienta uplatňujeme v léčbě neplodnosti různé léčebné postupy od těch jednodušších až po samotné IVF. V zásadě ale zastáváme filosofii, že pacient by se měl léčit takovými metodami, které opravdu potřebuje a mají v jeho případě smysl.

Samotné oplodnění in vitro, při kterém dochází k samovolnému splynutí spermie a vajíčka, je v současné době doplňováno řadou dalších metod, které výrazně zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Klinika IVF CUBE proto u všech IVF cyklů standardně provádí ICSI, asistovaný hatching, prodlouženou kultivaci a vitrifikaci nadpočetných embryí, čímž dosahuje kumulativní úspěšnosti přes 84%.

Další metody léčby neplodnosti

IMSI

Intracytoplazmatická injekce morfologicky selektované spermie: Spermie jsou vybírány na základě detailního hodnocení morfologie (vzhledu) jednotlivých spermií. Výběr se provádí na speciálním mikroskopu při velkém zvětšení, kde dochází k posouzení každé vybírané spermie individuálně. K mikromanipulačnímu oplodnění jsou pak použity morfologicky nejlepší spermie.

PICSI

Preselektivní intracytoplazmatická injekce spermie: Je technika, která napodobuje přirozený výběr zralé spermie. Při přirozeném oplození dochází k úspěšné fertilizaci vajíčka pouze zralou spermií, která je schopna navázat se k hyaluronanu, což je látka přítomná na povrchu vajíčka. Principem PICSI metody je tedy navázání zralých spermií na speciální misku, na kterou je nanesen gel s hyaluronanem. Vybrané spermie se pak použijí pro mikromanipulační oplodnění.

MACS

Magnetic-Activated Cell Sorting: Při této metodě se na stárnoucí či poškozené spermie navážou magneticky značené nanočástice přidané do ejakulátu a následně jsou takto označené spermie zachyceny magnetem. Neoznačené - zdravé spermie projdou magnetickým polem bez omezení. Tyto spermie jsou pak použity k oplození vajíček. Tuto metodu lze kombinovat i s dalšími technikami selekce spermií jako PICSI nebo IMSI.

Embryoglue

Je médium obohacené hyaluronanem, podporující implantaci embrya v děloze pacientky. Embryo se v látce kultivuje několik hodin před embryotransferem a je potom spolu s malým množstvím Embryoglue přeneseno do dělohy. Efektem metody je zvýšení šance otěhotnění až o 4%.

Embryoscope

Je zařízení, které umožňuje při mimotělním oplodnění sledovat a analyzovat vývoj kultivovaných embryí a jejich zobrazení v reálném čase online. Jedná se tedy o inkubátor, který zajišťuje všechny požadavky na prostředí pro optimální vývoj embryí. Tento inkubátor je však navíc vybaven kamerou, která zajišťuje automatické snímkování jednotlivých embryí a přenos obrázků na zabezpečený server. Pacienti tak mohou  z pohodlí domova sledovat vývoj svých embryí. Podívejte se na ukázková videa z Embryoscope.

MFSS - Mikrofluidní separace spermií

Spermie se na jednorázovém čipu přirozeně přesouvají ze vstupního otvoru ve skleněné komoře přes různé mikrobariéry a membránu až do sběrné komůrky. Během přesunu dochází k oddělení nejvhodnějších spermií (ve sběrné komůrce), které by se k vajíčku dostaly i v přirozeném prostředí ženské pohlavní soustavy.
Metoda zajišťuje výběr spermií, které mají lepší pohyblivost, genetickou kvalitu i morfologii. Použitím této metody lze zvýšit úspěšnost léčby až o 20-25%.

(Tato metoda je standartně zahrnuta v balíčku terapie.)

SPERM+

Rozšířená diagnostika spermií SPERM+ umožňuje včas detekovat možné příčiny neplodnosti na straně muže. Vyšetření se skládá ze 4 souvisejících testů, které zkoumají důležité faktory způsobující problémy s početím či následným vývojem oplozených vajíček. Výsledky diagnostiky umožňují přesně určit vhodnou metodu zpracování a výběru spermií pro další použití.

 • Fragmentace spermií (HALO test)
  Fragmentace DNA spermií je častou příčinnou poruch plodnosti na straně muže. Hlavička spermie nese svou genetickou výbavu ve formě DNA, která nesmí být pro umožnění přirozeného vývoje oplodněného vajíčka poškozena.
 • Test vitality
  Tento test umožňuje určit podíl životaschopných spermií ve vzorku ejakulátu. Použití je vhodné zejména v u vzorků s předpokládanou nižší kvalitou.
 • Míra oxidativního stresu
  Ejakulát obsahuje stopy kyslíku a dusíku, jejichž rovnováha je nezbytná pro zachování fyziologické funkce. Zvýšená koncentrace je nazývána oxidativním stresem a působí patologicky na DNA spermie.
 • Přítomnost protilátek
  Neplodnost může mít příčinu také v imunologické výbavě pacienta. Test k přímé detekci protilátek se provádí ze vzorku ejakulátu.

Vyšetření Cells+ (NK a Plazma buňky)

Cells+ je metoda vyšetření děložní sliznice, která je zejména vhodná pro pacientky s opakovaným selháním implantace embrya a pro pacientky po opakovaných potratech. Tato metoda se skládá z analýzy děložních NK (natural killer) buněk pro vyloučení imunologických příčin neplodnosti a analýzy děložních plasmabuněk pro vyloučení chronického zánětu děložní sliznice.

Při vyšetření se nejprve odebere vzorek děložní sliznice. Odběr je bezbolestný a pocit je podobný běžnému vyšetření děložního čípku. Odebraný vzorek je následně odeslán na imunohistochemickou analýzu a výsledky jsou k dispozici do dvou týdnů. V případě nálezu je na základě výsledků vyšetření je zahájena příslušná léčba.

PRP terapie

PRP terapie neboli plasmaterapie (platelet-rich plasma), je inovativní léčebná a experimentální metoda, která využívá přírodních regeneračních procesů těla s minimálním rizikem alergických reakcí. Využívá se vlastní krevní plazmy pacienta k regeneraci tkání a v oblasti IVF podporuje PRP terapie růst sliznice a regeneraci dělohy.

Během PRP terapie se odebírá malé množství krve pacienta, která je následně zpracována speciální technikou, aby se oddělily a koncentrovaly regenerační faktory obsažené v krevní plazmě. Tato koncentrovaná forma plazmy, bohatá na krevní destičky, růstové faktory a další bioaktivní látky, se poté aplikuje zpět do těla pacienta.

Ostatní metody

Darované spermie

V případě, že není možno použít k IVF nebo inseminaci spermie partnera, lze za souhlasu léčeného páru použít spermie anonymního dárce. Naše klinika IVF CUBE disponuje více než 200 dárci spermií, přičemž dárce je vždy vybrán dle předem stanovených kritérií zadaných léčeným párem a lékařem.

Akupunktura

Je metoda, kterou klinika nabízí pacientům jako doplněk cyklu umělého oplodnění. Jedná se o stimulaci energetických bodů, zvlášť vybraných pro účely asistované reprodukce, a to 30 min před a 30 min po embryotransferu. Cílem je podpořit prokrvení děložní sliznice a zrelaxovat pánevní dno. Mimo to má akupunktura rovněž příznivé účinky na psychiku pacientky.

Psychologická konzultace

V případě potřeby mají pacienti možnost úvodního psychologického sezení zdarma s naší zkušenou psycholožkou. Mgr. Jana Březinová se mimo jiné specializuje na terapie párů, ale i jednotlivců, kteří procházejí léčbou neplodnosti. Psychologické konzultace pomáhají zlepšit a udržet psychickou pohodu pacientů, která může být vzhledem k náročnému procesu léčby neplodnosti zatížena, a která přitom může představovat důležitý faktor ovlivňující úspěch celé léčby.

Test plodnosti

Problémy s plodností jsou dle statistik způsobené stejně často na straně partnera, jako na straně partnerky. Na klinice IVF CUBE proto provádíme test plodnosti mužů i žen.

Pro ženy: Základem vyšetření jsou odběr krve za účelem stanovení hladiny hormonu AMH (antimülleriánský hormon) a ultrazvukové vyšetření ke stanovení funkční rezervy vaječníků AFC (antral follicle count). Na základě obou výsledků je zjištěna kvalita funkční rezervy vaječníků a stanovena prognóza stran možnosti otěhotnění. V případě abnormálních hodnot je možno doplnit další vyšetření nebo nabídnout léčbu poruch plodnosti.

Pro muže: Mužům je po doručení vzorku ejakulátu provedeno vyšetření spermiogramu, kde dochází k hodnocení a porovnání naměřených hodnot se standardy WHO. Mezi hodnocené parametry patří například objem, barva, morfologie spermií a mnoho dalších. Další informace lze nalézt v sekci vyšetření příčin neplodnosti.

Zamražení vajíček

Je určena pro ženy, které si z jakýchkoliv důvodů chtějí zajistit dostatečné množství reprodukčních buněk pro budoucí použití. Významnou indikací pro vitrifikaci vajíček je například plánovaná onkologická léčba ženy, která bývá k reprodukčním buňkám vysoce toxická. Důvodem ale může být i plánované odložení mateřství nebo skutečnost, že žena zatím nenalezla vhodného partnera, ale je si vědoma s věkem klesající fertility. V případě vitrifikace vajíček pacientka prochází pouze první částí cyklu IVF, kdy po stimulaci a odběru vajíček dochází k jejich zamražení v raném stádiu a k uložení ve skladovacích tancích s tekutým dusíkem v IVF CUBE.

Zamražení spermií

Jde o proceduru umožňující dlouhodobou, téměř neomezenou konzervaci mužských reprodukčních buněk při teplotě -196°C. Kryokonzervace spermií nezpůsobuje snížení jejich kvality, takže pro účely umělého oplození lze úspěšně použít zamražený, stejně tak jako čerstvě odebraný vzorek ejakulátu. Kryokonzervace spermií je vhodnou metodou pro muže s výkyvy v hodnotách spermiogramu, limitovaným množstvím spermií v ejakulátu, či pro jedince s problémy se získáním vzorku způsobenými psychickým blokem. Indikací může být také plánovaná onkologická léčba.

4D Ultrazvuk

Vyšetření umožňuje pohyblivé trojrozměrné zobrazení miminka v reálném čase v děloze. Ultrazvuk je prováděn zdravotní sestrou za účelem pořízení fotografických záznamů, jeho účelem tedy není vyšetření vrozených vývojových vad ani monitorování zdravotního stavu matky a plodu. Ideální období k provedení 4D ultrazvuku je 22. - 25. týden. Na klinice IVF CUBE dostane budoucí maminka fotografické záznamy na flash disku v rámci vyšetření.

Chcete-li se objednat na konzultaci, nebo se jen na cokoliv zeptat, neváhejte nás